Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Katalog

Kontakt

 • SerwiTECH
  Biuro: Wyganowska 14
  03-085 Warszawa
  NIP: PL5361016746
 • E-mail:prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego
 • Telefon603 072 918
  (UWAGA: tylko kwestie związane z zakupami w sklepie internetowym)
 • Godziny działania sklepupn-pt 9.00 - 16.00 (obsługa biura)

Waluta

Kurs walut NBP

Ceny w sklepie zostały przeliczone według średniego kursu walut NBP z dnia: 24.05.2019 13:50
1 USD = 3,8436 PLN
1 EUR = 4,2989 PLN
1 GBP = 4,8768 PLN
Podane wartości są podane jedynie w celach informacyjnych, brak zgodności tych danych z cenami wyświetlonymi w sklepie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek reklamacji.
1 » Regulamin2

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.omnikey.pl (omnikeypl),
  2. Konsument - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową - Konsument nie może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.omnikey.pl (omnikey.pl),
  3. Sklep Internetowy (Sklep) - witryna internetowa działająca pod adresem www.omnikey.pl (omnikey.pl) umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towaru w zakresie sprzętu elektronicznego, powadzona przez firmę SERWITECH Paweł Grzelewski z siedzibą w Legionowie przy Reymonta 22, numer NIP: 5361016746, REGON: 141000249,
  4. Sprzedawca (Sprzedający) - SERWITECH Paweł Grzelewski z siedzibą w Legionowie przy ul. Reymonta 22, numer NIP: 5361016746, REGON: 141000249,
  5. Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  7. Zamówienie - oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  8. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Towaru z umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
 3. Strony (Sprzedawca, Klient) wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art. 558KC (DZ.U. z dnia 23.04.1964, nr16 poz 93 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania Umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Informacje o Towarach zawarte w Sklepie Internetowym (w szczególności dane, parametry techniczne, opisy, zdjęcia, ceny) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Towary udostępnione są w Sklepie Internetowym według rodzaju produktów lub według producentów. Towary wprowadzone zostały do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny z przepisami prawa. W ramach działu „WYPRZEDAŻE/OKAZJE POWYSTAWOWE” udostępnione mogą być produkty używane bądź serwisowane, każdorazowo wyraźnie jako takie oznaczone w opisie danego produktu.
 7. Towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są wolne od wad.
 8. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym z przeznaczeniem do wyprzedaży oraz Towary promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości powyższych Towarów Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 9. Podana na stronie www.omnikey.pl (omnikey.pl) cena Towaru ma charakter wiążący z chwilą wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. W przypadku stwierdzenia na stronie Sklepu Internetowego błędnego oznaczenia ceny Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed nadaniem Towaru wiadomością email lub telefonicznie.
 10. Ceny towarów podane są w polskich złotych i stanowią kwoty brutto zawierające podatki, cła, w tym VAT. Ceny w polskich złotych są cenami ruchomymi wynikającymi z przeliczenia ceny w walucie obcej (Dolar Amerykański, Euro lub Funt Brytyjski) na PLN.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku realizacji.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca obejmują komputer wyposażony w łącze internetowe oraz aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome.
 13. Sprzedawca nie świadczy usług z zakresu dostawy Internetu ani innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie dostępu do stanowisk komputerowych lub urządzeń końcowych, za pomocą których możliwe jest dokonanie Zamówienia, leży po stronie Klienta.
 14. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę polegającą na udzielaniu Klientom informacji o Towarach udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz umożliwieniu Klientom składania Zamówień dotyczących tych Towarów i zawierania Umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem mogą być te Towary. Na stronie internetowej wskazany jest adres mailowy oraz numer telefonu umożliwiające Klientowi stały kontakt ze Sklepem Internetowym.
 15. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje z chwilą skutecznego, zupełnego i prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów lub podczas ustalenia i przekazania odpowiednich danych w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Klient, który dokonał rejestracji na witrynie www.omnikey.pl (omnikey.pl) rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta albo zgłoszenie żądania jego usunięcia. Sprzedawca w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta z serwera Sklepu Internetowego. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 16. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie w sposób skuteczny, zupełny i prawidłowy formularza zamówień udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów.
 17. Formularze zamówień mogą zostać wypełnione również za pośrednictwem połączenia telefonicznego podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień.
 18. Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 19. Klient otrzyma zwrotnie potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji wraz z podaniem szczegółowych danych o Zamówieniu, w tym o cenie oraz koszcie i sposobie dostawy.
 20. Potwierdzenie złożenia Zamówienia dokonane zostanie przez Sprzedawcę lub jego pracownika przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail).
 21. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży.
 22. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 23. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na wskazanie przez niego błędnego adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu. Zamówienie po 1 dniu roboczym zostaje anulowane. W takiej sytuacji w razie woli zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru koniecznym będzie ponowne złożenie Zamówienia z podaniem prawidłowych danych.
 24. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed otrzymaniem wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego, o których mowa w pkt. 19 Regulaminu.
 25. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 26. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość uiszczenia Ceny za Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży:
  1. Gotówką przy odbiorze Towaru (dostawa „za pobraniem” - płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru), przy czym ustalamy, że maksymalna kwota jaką można uiścić w tym wariancie wynosi 5000 zł brutto, powyżej tej kwoty cenę należy uiścić przelewem bankowym, zgodnie z pkt. 27.2.,
  2. Przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedawcę proformy). Opłata za zamówienie musi zostać uiszczona w całości w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak odnotowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedawcy może spowodować anulowanie zamówienia.
  3. Przelewem w systemie on-line "PayPal", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Skorzystanie z opcji płatności natychmiastowej "PayPal" wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości wyliczaną przed akceptacją rachunku w koszyku zamówienia (opłata wyliczana od całości przelewanych środków).
  4. Przelewem w systemie on-line "Transferuj.pl", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Skorzystanie z opcji płatności natychmiastowej "Transferuj.pl" wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości wyliczaną przed akceptacją rachunku w koszyku zamówienia (opłata wyliczana od całości przelewanych środków).
  5. Odroczona płatność - klient wraz z towarem otrzymuje do opłacenia fakturę z 14-dniowym terminem płatności. Forma ta jest dostępna tylko instytucji publicznych (Wojska Polskiego, Policja, Urzędy Miast, Gmin, Powiatów, Województw, Bibliotek, Szkół Publicznych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowania Ratunkowego, Urzędów Administracji Centralnej, etc.) i tylko pod warunkiem, że wszystkie dotychczasowe należności były opłacane terminowo.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta form płatności z pkt. 27.2, 27.3, Towar zostanie wysłany pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru dostawy „za pobraniem” nastąpi równoczesne spełnienie świadczeń.

SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 3. Termin realizacji Zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowienia z pkt. 27 Regulaminu. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej, o których mowa w pkt. 19 Regulaminu.
 4. Zamówienie zostanie potwierdzone (przyjęte do realizacji) pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia) poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 5. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że nie zrealizuje Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu, w którym świadczenie miało zostać zrealizowane, chyba że Klient wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Towaru – wtedy Klient może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia do realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia (przyjęcia do realizacji) Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia oraz o przyczynach braku możliwości realizacji Zamówienia. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 7. Koszt dostawy, który ponosi Klient, określony jest w cenniku opublikowanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Zamówień Towarów, których gabaryty lub ilość będą to uzasadniały, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym koszt przesyłek będzie liczony jak za jedno Zamówienie.
 8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Towaru. Za wydanie rzeczy uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia: Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.
  1. Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. Niekompletności przesyłki,
  3. Niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
 10. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 11. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także pierwotnego tzn. kosztu sprowadzenia Towaru w przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie Internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 971, §12 ust. 1), podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako podmiot gospodarczy.

ZWROT TOWARU, NIEZGODNOŚĆ TOWARÓW Z UMOWĄ, REKLAMACJE I SERWIS

 1. Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej.
 2. Przedmiot:
  1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności Sprzedawca z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w Sklepie, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu, udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, przy których, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu, wskazano zapis „Nie podlega gwarancji/rękojmi”
 3. Warunki rękojmi
  1. Na zakupione produkty Sklepie udziela się rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż określony w opisie produktu.
  2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w Sklepie, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
   1. uszkodzonych mechanicznie,
   2. eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
   3. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikujące produkt, w szczególności numer seryjny
   4. w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez Sprzedawcę,
   5. baterii i materiałów eksploatacyjnych.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Klienta szkodę poniesioną wskutek zaistnienia wady produktu, w szczególności dotyczy to: kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania towaru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz nakładów na rzecz.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach . Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed reklamacją produktu u Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 6. Poprzez „Rękojmię Lifetime” rozumie się rękojmię, której okres wygasa w ciągu 24 miesięcy od daty ostatniej udokumentowanej sprzedaży produktu na rzecz Klienta.
  Rękojmia na produkty wymienione w procesie reklamacyjnym odnawia się tylko w przypadku, gdy produkt wymieniony jest fabrycznie nowy, jednak długość rękojmi nie może przekroczyć długości gwarancji udzielonej przez producenta na ten produkt.
 7. Sprzedawca wyłącza możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku ponownych reklamacji tego samego towaru.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku wady produktu, co do którego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, Klient zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego opisanego w części.
  2. W przypadku zgłoszenia Sprzedawcy nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wad lub niezgodności Towaru z Umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia Towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika Towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania Towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, jak również w sposób pisemny do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 9. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu zwrotu i zatwierdzeniu możliwości zwrotu przez Sprzedającego (w systemie Panelu klienta lub poprzez formularz zwrotu), zaś Sprzedający obciąży w takim przypadku klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości od 50,- PLN netto. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia w systemie Sklepu lub przesłania formularza zwrotu nie będą przyjmowane. Zgłoszenia chęci zwrotu towaru można dokonywać w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania towaru (14 dni w przypadku gdy zamówienia dotyczą kont Partner Handlowy), po tym terminie wnioski o zwrot towaru nie będą rozpatrywane. Zwrotowi nie podlegają licencje na oprogramowanie. Zwracany towar (łącznie z opakowaniem) nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku gdy personel Sklepu uzna, że zwracany towar był używany, zostanie on odesłany Klientowi za pobraniem (pobranie w wysokości 25,- PLN brutto pokrywa koszty przesyłki kurierskiej).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Towaru i dokonania rozliczeń).
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
  2. Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. Uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych,
  7. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. Wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
 4. Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia i wskazania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Osoby zarejestrowane związane będą nowymi postanowieniami Regulaminu pod warunkiem, iż nie dokonają wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może zostać na każde żądanie Klienta dostarczony drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

Przejdź do strony głównej
1. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i zostały użyte na tej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.
2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
3. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
© SerwiTECH 2007-2017